WEB of SCIENCETM Core Collection

 

 

Осигурява достъп до резюмета на статии от най-често цитирани и с най-висок импакт фактор научни списания в света, групирани в 260 категории. Дава добри възможности за търсене на цитирани автори и публикации. Проследява цитирания и дава информация за библиография в 9 бази с данни, сред които:

Science Citation Index Expanded TM – oт 1900 г до днес.
Изцяло индексира повече от 8 300 основни списания в 150 дисциплини. 
Conference Proceedings Citation Index TM – oт 1900 г до днес.
Изцяло индексира повече от 148 000 издания от конференции на технически и социални дисциплини, с 12 000 конференции добавяни всяка година.

Book Citation Index – oт 2005 г до днес.
Индексира 30 000 редакционно подбрани книги, с 10 000 нови книги добавяни всякa следваща година.

Impact Factor – намерете информация за всички списания с импакт фактор в Journal Citation Reports

Уеб базираният доклад за цитиранията на списанията (Journal Citation Reports) на Thomson Reuters използва данни за цитиранията за около 12 000 технически и научни списания и доклади от конференции и дава възможност за търсене на импакт фактор на списания и други свързани параметри. Може да се търси по предметна област, издател, страна, както и по конкретно име на списание или ISSN номер.

Платформата Web of Science Ви дава достъп до допълнителните инструменти: Researcher ID (идентификатор на автори, чрез който  може да  управлявате правилното отразяване на публикациите си в базите данни) и End Note®, проектиран да улесни библиографската работа, значително намалявайки времето, в което търсите и цитирате документи, оформяте и форматирате библиографии.

 

Кратко ръководство за потребителя:  Web of Science Core Collection

 

 

 

БИЦ на ТУ-София